Q75*

Forskningsstudie om hållbarhetsbeteenden vid O-Ringen Åre 2023

Tack för ditt intresse att delta i forskningsstudien! Mer information om projektet, vad det innebär att delta och hantering av personuppgifter finner du nedan, du kan även ladda ner informationen här. Kryssa för rutan om samtycke och ange din e-postadress om du vill delta.
 
Q76*

E-postadress:

Q78
Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
De globala hållbarhetsmålen kräver att många olika aktörer arbetar för ökad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det gäller även O-Ringen och deltagarna vid O-Ringen. I samband med O-Ringen Åre samarbetar arrangören med forskare inom forskningsprogrammet Mistra Sport och Outdoors för att genomföra en studie som syftar till att studera hållbarhetsbeteenden. Orienterare 18 år och över, bjuds in att delta.  Intresserade får därefter uppge sin e-postadress. Oavsett hur du uppfattar hållbarhetsarbete vid O-Ringen är din medverkan viktig för att vi ska få så tillförlitliga svar som möjligt. Forskningshuvudman för projektet är Mittuniversitetet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. 

Hur går projektet till? 
Du som är 18 år eller över och orienterar får ta emot denna inbjudan att delta i studien. För att delta anger du din e-post adress på anvisad plats. De som är anmälda till O-Ringen Åre får vid tre tillfällen besvara frågor och ta del av information, orienterare som inte anmält sig svarar på frågor vid ett tillfälle. Frågorna handlar i huvudsak om orientering, O-Ringen och miljön. Oavsett hur du uppfattar hållbarhetsarbete vid O-Ringen är din medverkan viktig för att vi ska få så tillförlitliga svar som möjligt.  

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 
Det finns inga kända risker med deltagande i projektet. 

Vad händer med mina uppgifter? 
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Data som samlas in genom enkäterna omfattar information kring orientering, deltagande vid O-Ringen, och miljön. Via enkäten samlas också information om ålder, kön, utbildning, antal boende i hushållet, boendeort och kommun/land. Data registreras i den digitala enkäten i avidentifierad form, och i datafilen syns endast ett automatiskt genererat IDnummer som inte kan härledas till dig som person. All data hanteras strikt konfidentiellt och i enlighet med GDPR. 

Information om personuppgifter (dvs. e-postadresser) som används för utskick av enkäten förvaras inlåst vid tillfällen då de inte används (då utskick av enkäten görs). Informationen med dessa uppgifter raderas efter datainsamlingen är klar. Uppgifterna kan inte kopplas till dina svar. Inga obehöriga kommer att få ta del av uppgifterna. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Mittuniversitetet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare Louise Eriksson, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, Östersund. E-post: louise.eriksson@miun.se. Telefon: 090-789 5696. Dataskyddsombud nås på Mittuniversitetet, Sarah Hejazi, tel. 010-1428068, e-post: sarah.hejazi@miun.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av projektet? 
Resultaten från undersökningen kan du ta del av genom att kontakta ansvarig forskare. 

Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida relation till O-Ringen. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan). 

Ansvariga för projektet 

Louise Eriksson, ansvarig forskare

Ansvarig forskare för projektet är Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, Mittuniversitetet, Östersund. E-post: louise.eriksson@miun.se. Telefon: 090-789 5696.